Mer samåkning och minskade utsläpp - via föreningar och öppna data!

Mer samåkning och minskade utsläpp - via föreningar och öppna data!

75 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, är medlem i en eller flera föreningar. Dessa föreningar är etablerade sammanhang som medlemmar känner till, har tillit till och är trygga med. För att minska utsläppen från biltrafiken så bygger vi under 2022 och 2023 en samåkningsplattform inom dessa trygga sammanhang - och släpper dessutom öppna data om samåkning!

Vi som genomför det här projektet tillsammans är Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Umeå kommun och Göteborgs stad. Projektet finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen. Redan idag kan även er organisation vara med!

På denna sida hittar du bakgrunden till projektet, hur det kommer gå till och hur ni kan delta. I huvudkategorin “Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning” hittar du löpande information och du kan prenumerera för att få uppdateringar om projektet till din e-post.

Bakgrund

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Sveriges miljömål har som etappmål att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010.

Samtidigt så växer den svenska fordonsparken varje år. Även under pandemin 2020 ökande antalet personbilar med 56 000. Av 4,9 miljoner personbilar i trafik 2020 kunde 89 procent enbart drivas med bensin eller diesel.

Samåkning för att minska utsläppen

Mot ovanstående bakgrund ser vi att fler åtgärder behövs för att minska utsläppen från inrikes transporter till 2030. En sådan åtgärd är samåkning.

Samåkning är en icke vinstdrivande resa som privatpersoner beslutar om tillsammans och genomför tillsammans. Istället för att åka samma sträcka ensamma i varsina fordon så åker privatpersoner under begreppet samåkning istället samma sträcka tillsammans, i samma fordon. Med minskat antal fordon minskar utsläppen.

Läs mer om vad samåkning är och hur det fungerar här

.

Tillit

I Sverige finns ett stort förtroende för föreningslivet och organisationer i civilsamhället.
75 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, är medlem i en eller flera föreningar
enligt en mätning från SCB 2020.

Dessa etablerade och trygga sammanhang har en mycket viktig ingrediens som visat sig vara avgörande för om människor kommer samåka eller ej, nämligen tillit. Medlemmar i föreningarna känner tillit både för varandra och tillit till organisationen. De vet att övriga medlemmar gått igenom en process för ett sammanhang de litar på, de har betalat sin medlemsavgift etcetera.

Plattform på föreningarnas egna sidor

Mitt i dessa trygga etablerade sammanhang kommer vi testa någonting nytt. Vi tar avstamp i den unika svenska föreningskulturen och det världsunikt höga medlemskapet i föreningar. Vi kommer bygga en samåkningsplattform som ligger på föreningarnas egna sidor, egna appar och egna kanaler - alltså trygga sammanhang som medlemmarna har tillit till.

För att illustrera, här är Friluftsfrämjandets hemsida. Uppe i högra hörnet ser ni knappen “Logga in”. Där, bakom inloggning, är ett exempel på ett tryggt sammanhang. Där kommer medlemmarna i föreningen kunna samåka med andra medlemmar i samma förening.

Ihopknytning

Men vi stannar inte där. I samma plattform sker en stor uppskalning som vi kallar för ”vi knyter ihop civilsamhället”, vilket också är namnet på hela projektet. När en samåkning erbjuds så kan medlemmen också säga att den kan tänka sig att samåka med medlemmar i andra föreningar, som gör samma sak. På det sättet knyts föreningarna ihop med varandra.

Illustrerat som en bild så ser vi här hur Friluftsfrämjandets sida knyts ihop med Naturskyddsföreningen och Skjutsgruppens sidor. När detta sker, och medlemmen själv väljer det, visas samåkningsmöjligheter med medlemmar i de andra föreningarna och de kan på samma sätt prata med varandra.

Det finns ingen gräns för hur många föreningar som går att knyta ihop!

Häng på ni med!

Vill er förening också vara med eller vill ni samarbeta på något annat sätt? Skicka ett mail direkt till samarbeta@skjutsgruppen.nu så pratar vi mer.

Öppna data

Vi vet att det här kommer göra många glada; projektet kommer också generera öppna data om samåkning!

Öppna data är viktigt för arbetet med att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle. Via öppna data kan olika delar av samhället dela information och göra korrekta analyser och mätningar. Inte minst för offentlig sektor är det avgörande med bra data och Göteborgs stad och Umeå kommun
är med i projektet av bland annat den här anledningen.

Projektet kommer tillgängliggöra data om de samåkningar som sker på ett öppet och GDPR-säkrat sätt. Datan ska kunna levereras via olika plattformar i enlighet med de standarder som Trafikverket idag använder sig av.

Open source

Våra utvecklare Iteam kommer dokumentera projektet som öppen källkod (open source) med tydliga förklaringar så andra kan förstå och bidra till plattformen. Detta innebär både systemdokumentation och kod-dokumentation.

Att arbeta med öppen källkod gör att medborgare och alla som vill kan delta i och vidareutveckla projektet. Öppna data och öppen källkod öppnar även upp för många fler spännande projekt som vi hoppas se mer av de närmaste åren! Även här kan ni redan nu kontakta oss på samarbeta@skjutsgruppen.se .

.


Finansierat av Vinnova och Västra Götalandsregionen

Vi som genomför projektet tillsammans är

Projektet finansieras av

Följ projektet

Du kan få uppdateringar om projektet direkt till din e-post!

Mer

Fördjupning

4 gillningar