Stadgar Skjutsgruppen ideell förening

1 § Firma

Föreningens firma är Skjutsgruppen ideell förening.

2 § Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja former av miljövänligt resande med inriktning mot gemensamt resande såsom samåkning, kollektivtrafik och därmed likartade samt förenliga verksamheter.

3 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

4 § Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som aktivt deltar i föreningens arbete och som följer dess stadgar och beslut samt bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål. Medlem måste även vara folkbokförd i Sverige.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen, ställs till och prövas av styrelsen. Ytterligare intervjuer med den ansökande kan förekomma för att säkerställa den ansökandes intresse i föreningens ändamål och verksamhet. Styrelsen äger rätt att pröva ansökan mot lämplighet i förhållande till föreningens ändamål och verksamhet.

Medlemsregister skall upprättas av styrelsen och innehålla:

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • personnummer

5 § Årsavgift

Medlem skall årligen till föreningen erlägga årsavgift, vilken av föreningsstämman bestäms till ett belopp om högst 500 kronor. Årsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

6 § Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

7 § Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen senast en månad före önskad avgång.

8 § Styrelse

För styrelsen gäller att den

 1. Väljs av föreningsstämman och består av tre till fem ledamöter som utses för en period om två år. Första året väljs dock hälften av ledamöterna på ett år.

 2. Ordförande utses inom styrelsen. Kassör utses av styrelsen. Kassören kan vara en styrelseledamot eller en extern person.

 3. Är beslutsmässig om mer än hälften är närvarande

 4. Fattar beslut med enkel majoritet

 5. Sammanträder på kallelse av ordförande eller när två styrelsemedlemmar så begär

Medlemmarna kan vid enighet utse utomstående person såsom styrelseledamot i föreningen.

9 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

10 § Revisor

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor och en revisorsuppleant.

11 § Revisionsberättelse

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

12 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

13 § Årsredovisning

Styrelsen skall senast vid februari månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.

14 § Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. Vid den stämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Val av protokolljusterare

 5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

 9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

 10. Verksamhetsplan och budget

 11. Årsavgift

 12. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

 13. Val av styrelseledamöter

 14. Val av revisor och revisorsuppleant

 15. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

15 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålles på beslut av styrelsen eller då revisor eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det och i skrivelsen talar om orsak.

16 § Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma skall ske via mail tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden till föreningens medlemmar lämnas av styrelsen via mail eller muntligt.

17 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid (2/3) majoritet erfordras.

18 § Upplösning

Vid upplösning av föreningen gäller: att samtliga medlemmar är eniga om beslutet eller att två på varandra följande föreningsstämmor beslutar om likvidation. På den andra stämman skall minst två tredjedelar av de röstande rösta för en likvidation. På första stämman räcker det med enkel majoritet. Eventuella kvarvarande medel i föreningen överlåtes till ideell verksamhet som överenstämmer med föreningens ändamål och verksamhet: främjande former av miljövänligt resande med inriktning mot gemensamt resande såsom samåkning, kollektivtrafik och därmed likartade samt förenliga verksamheter.