Trafikverket: Skjutsgruppen som gott exempel

Trafikverket lyfter i sin rapport “Grönt ljus 2030 - goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid” fram Skjutsgruppen som ett gott exempel. Rapporten släpptes i samband med Trafikverkets resultatkonferens “Grönt Ljus” 2021.

Här är texten om Skjutsgruppen i rapporten:

Skjutsgruppen

Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse som betonar vikten av att medborgare och invånare får vara med och skapa mobilitet. Genom att skapa sammanhang för medskapande så främjar rörelsen miljövänligt resande med inriktning mot gemensamt resande såsom samåkning och kollektivtrafik, och liknande verksamheter som är förenliga med detta.

Rörelsen startade år 2007 och samlar idag över 80 000 deltagare. Genom att ta fram verktyg på olika plattformar – sociala medier, anslagstavlor, hemsidor och appar – underlättar rörelsen för samåkning och gemensamt resande. Dessa verktyg är även de medskapade tillsammans med privatpersoner och offentlig sektor och ökar på det sättet tilliten mellan privatpersoner och mellan privatpersoner och offentlig sektor. Via verktygen kan privatpersoner ta beslut tillsammans om sina resor och utföra dessa beslut. Exempelvis kan de samåka enstaka gånger med andra privatpersoner eller starta långsiktiga initiativ för återkommande resor.

Skjutsgruppen ideell förening”, som är rörelsens juridiska person, håller även workshoppar där de på plats, eller digitalt, driver en process för att få igång samåkning och medskapande av mobilitet. Deltagarna får hjälp att sätta mål och komma igång med demokratiska processer. Föreningen följer sedan upp satta mål, ofta i nära samarbete med partner-kommun. Workshoppar har bland annat hållits för byalag, regioner, kommuner, företag och organisationer. På www.skjutsgruppen.se finns guider, dokument och inspiration.

Skjutsgruppen arrangerar även Samåkningsdagen varje år. Dagen heter “The International Ridesharing Day” på engelska och har firats i 17 länder utöver Sverige.

Klimatnytta och andra positiva effekter

  • Genom att underlätta för samåkning och på så sätt minska antalet fordon på vägarna minskar transportsektorns totala klimatpåverkan.

  • Åtgärden leder till ökad tillgänglighet genom att den underlättar för privatpersoner att samåka, och därmed ökar antalet färdmedelsval inom eller mellan geografiska områden.

  • Genom att aktivt främja medskapande av mobilitet ökar tilliten mellan privatpersoner, tilliten till offentlig sektor samt på privatpersoners engagemang i transport- och mobilitetsfrågor.

Läs hela rapporten här:

2 gillningar
samåkning